This project is read-only.

Chỉnh lại trang

Oct 7, 2013 at 10:58 AM
http://localhost:13626/khaosatcongnghe/HienThi_TTDoanhNghiep.aspx

yêu cầu:
  1. Có thêm mục chọn nhóm ngành và nhóm ngành con theo doanh nghiệp. Khi lựa chọn 2 tháo tác này sẽ chỉ hiển thị các doanh nghiệp phù hợp
  2. Hiển thi doanh nghiệp theo thứ tự tăng dần của ID doanh nghiệp